Auktoriserad redovisningskonsult - bästa hjälpen för ditt företag!


Om den Auktoriserade Redovisningskonsulten
Redovisningskonsulten är i många fall det mindre företagets ekonomiavdelning, och utför tjänster inom såväl redovisning som affärsutveckling och rådgivning. Det är Redovisningskonsulten som gör den löpande redovisningen, deklarationer, bokslut och årsredovisningar, och som deltar i ekonomisk planering och budgetarbete. Den Auktoriserade Redovisningskonsulten har ett framåtblickande och proaktivt perspektiv. Denne ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i det löpande arbetet, i stället för i efterhand via revision. Den fortlöpande kundkontakten under året medför också att den Auktoriserade Redovisningskonsulten är väl insatt i företagets verksamhet, och har därmed goda förutsättningar att vara en viktig rådgivare vid företagets beslut och utveckling av verksamheten.


Vem är redovisningskonsult? Vem är Revisor?
Redovisningskonsult och revisor är två olika yrkesroller som ofta blandas ihop. Många kallar båda för ”revisorn”. Yrkesrollerna har dock två helt olika ändamål och arbetsuppgifter. I bilden (ovan) illustreras hur arbetet och tjänsterna fördelas mellan dem.

Som framgår av bilden så har den Auktoriserade redovisningskonsulten en stor bredd på sitt arbetsområde. Den kan vara som en allmän läkares, med bred kunskap om mycket, men kan också innebära en specialisering mot olika tjänster. Konsultation och affärsrådgivning ingår mer eller mindre i alla tjänsterna, vilket gör redovisningskonsulten till företagens mest naturliga rådgivare. Revisorns roll är att utföra en oberoende kontroll av ett redan utfört arbete. Detta ger begränsningar i möjligheten för revisorn att ge rådgivning.

Auktorisation – en offentlig kvalitetsstämpel för redovisningskonsulter
Redovisningskonsulten är många gånger en viktig rådgivare till de mindre företagen och målsättningen är att skapa förutsättningar för yrkesrollen att möta de stora krav och förväntningar som ställs av samhälle och näringsliv. Yrkesrollen som redovisningskonsult har kvalitetssäkrats genom införandet av en auktorisation och utvecklingen av Reko. Under 2006 införde Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, en auktorisation med höga antagningskrav och kvalitetskontroll för redovisningskonsulter. 2009 inledde SRF och FAR ett samarbete för att försäkra sig om enhetliga villkor för hela branschen.

Krav för auktorisation
Vart tredje år ska certifikatet som Auktoriserad Redovisningskonsult förnyas. För att behålla sitt medlemskap och sin auktorisation ska den som är medlem och Auktoriserad Redovisningskonsult uppfylla följande krav:

  • genomgå aktualitetsutbildning
  • följa etiska regler
  • genomgå kvalitetskontroll
  • inneha godkänd ansvarsförsäkring

För att säkerställa att arbetet sker i enlighet med god sed för redovisningskonsulter baserat på Reko genomgår samtliga Auktoriserade Redovisningskonsulter en kvalitetskontroll vart sjätte år.

 

Svensk standard för redovisningstjänster, REX
REX är normgivande för god sed vid utförandet av redovisningsuppdrag enligt en metodik som bygger på konceptet ”rätt från början”

Vad är REX?
REX är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som bygger på att skapa kvalitativa redovisningstjänster. Rex är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som ger kvalitativa redovisningstjänster i uppdragen. Rex-standarden är obligatorisk för Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter och deras medarbetare att följa och syftar till att skapa kvalitet i redovisningen till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

Rapporten om årsredovisningen utgör i sin tur ett kvitto och kvalitetsbevis på att redovisningen utförts i enlighet med kraven i Rex. Att arbeta enligt Rex är ett sätt att höja nivån på de tjänster du som Auktoriserad Redovisningskonsult erbjuder. Som redovisningskonsult och ekonomisk rådgivare har du därför ett bra stöd av att arbeta enligt standarden.